Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

     
 • FirstDrives is de handelsnaam van FirstDrives Holding B.V. en de aan haar gelieerde dochterondernemingen, hierna te noemen: de ‘FirstDrives Groep’ dan wel ‘FirstDrives’, gevestigd te 3701 AT Zeist, aan de Herenlaan 2.
 •    
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tot stand komen met FirstDrives en een wederpartij, hierna te noemen: de ‘Wederpartij’.
 •    
 • Algemene voorwaarden van de Wederpartij worden hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.
 •    
 • Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door FirstDrives en slechts voor de opdracht met betrekking waartoe deze afwijking is overeengekomen.
 •    
 • Indien één of meer van deze bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig, in strijd met de wet of niet afdwingbaar zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

     
 • Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle offertes, waaronder tevens begrepen alle aanbiedingen van FirstDrives, vrijblijvend.
 •    
 • Offertes zijn geldig gedurende een periode van dertig (30) dagen, tenzij zulks uitdrukkelijk anders is vermeld.
 •    
 • Een overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke of elektronische bevestiging van FirstDrives.
 •    
 • Offertes en/of overeenkomsten zijn gebaseerd op de informatie die ten tijde van het uitbrengen van de offerte en/of overeenkomst door de Wederpartij is verstrekt. Wederpartij zal daarbij zorgen dat alle gegevens waarvan FirstDrives aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Wederpartij redelijkerwijs begrijpt of behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan
 •    
 • FirstDrives ter beschikking worden gesteld.
 •    
 • Wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts bindend voor FirstDrives indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door FirstDrives. Indien de overeenkomst met FirstDrives het gebruik maken van het FirstDrives systeem betreft, dient Wederpartij zich akkoord te verklaren met de gebruikersvoorwaarden van het FirstDrives systeem.

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst

     
 • FirstDrives zal zich naar beste vermogen inspannen de overeenkomst met zorg uit te voeren. Uit alle overeenkomsten vloeien vanuit FirstDrives inspanningsverplichtingen voort en derhalve nooit resultaatsverplichtingen.
 •    
 • De opdrachten worden uitsluitend gegeven aan FirstDrives. FirstDrives bepaalt nadien zelf, welke (rechts)persoon de overeenkomst met de Wederpartij daadwerkelijk uitvoert.
 •    
 • Gedurende de overeenkomst zijn wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst slechts geldig indien dit schriftelijk is overeengekomen. Indien de wijziging of aanvulling leidt tot meerwerk zal FirstDrives naar beste vermogen een begroting van de meerkosten en tijdsplanning verstrekken. Wederpartij zal binnen een redelijke termijn, maar niet later dan één (1) week na ontvangst van de kennisgeving van de wijzigingen en/of aanvullingen de wijziging van de overeenkomst goedkeuren of afwijzen.

Artikel 4: Leveringstermijnen

     
 • De leveringstermijnen van goederen en/of diensten in de overeenkomst worden door FirstDrives naar beste weten en vermogen vastgesteld. De termijnen zijn richtlijnen en zijn derhalve nooit fatale termijnen voor FirstDrives, tenzij anderszins schriftelijk bevestigd door FirstDrives. FirstDrives is niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van niet-nakoming van de leveringstermijn.
 •    
 • Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zal FirstDrives indien redelijkerwijs mogelijk dit zo spoedig mogelijk melden aan Wederpartij. Partijen zullen dienaangaande in overleg treden waarbij FirstDrives een redelijke termijn krijgt om de gewenste diensten alsnog te leveren.
 •    
 • Ingeval FirstDrives hinder ondervindt van een situatie van overmacht, zoals beschreven in artikel 10, heeft FirstDrives het recht om de leveringsdatum met een passende periode op te schorten.

Artikel 5: Betaling

     
 • Alle prijzen zijn netto en luiden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, in euro (€) binnen de eurozone en in dollar ($) buiten de eurozone, exclusief omzetbelasting en/of andere belastingen en heffingen die van overheidswege worden opgelegd, verzend- en transportkosten en reis- en verblijfkosten.
 •    
 • Betalingen moeten worden verricht conform de in de offerte respectievelijk op de factuur vermelde betalingscondities. Indien geen specifieke condities zijn vermeld dient de betaling te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, zijnde een fatale termijn, behoudens andersluidende afspraak.
 •    
 • Enkel FirstDrives is gerechtigd om openstaande schulden van Wederpartij te verrekenen met vorderingen op Wederpartij. Indien een factuur niet binnen de gestelde betalingstermijn is voldaan, is Wederpartij tot aan de dag van volledige betaling over het openstaande bedrag een contractuele rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke handelsrente van artikel 6:119a BW. Indien na een eerste aanmaning betaling uitblijft, is Wederpartij alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd, die tenminste 15% van het factuurbedrag bedragen. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan FirstDrives haar werkzaamheden opschorten zonder aansprakelijk te zijn voor de gevolgen.
 •    
 • FirstDrives is gerechtigd om per 1 januari (01/01) van elk jaar haar tarieven te verhogen indien zij als gevolg van algemeen geldende overheidsmaatregelen wordt geconfronteerd met wijzigingen van haar kostenstructuur.
 •    
 • FirstDrives behoudt zich daarnaast het recht voor de overeengekomen prijzen, na Wederpartij daarvan op de hoogte te hebben gesteld, één keer per jaar te verhogen.

Artikel 6: Geheimhouding

     
 • FirstDrives en Wederpartij verplichten elkaar tot volledige geheimhouding van al hetgeen partijen in het kader van een overeenkomst ter kennis is gekomen. Meer in het bijzonder zullen zij geheimhouding betrachten met betrekking tot alle bedrijfsgegevens, alsmede alle andere gegevens waarvan men het vertrouwelijke karakter kende of had behoren te kennen.
 •    
 • Partijen staan er voor in dat deze verplichting tot geheimhouding door haar werknemers en/of ingeschakelde derden wordt nagekomen. Indien zulks een bijzondere geheimhoudingsverklaring vergt, werken partijen daaraan mee.

Artikel 7: Privacy en gegevensverwerking

     
 • Bij de uitvoering van een overeenkomst verwerkt FirstDrives, al dan niet via een bevoegde derde, persoonsgegevens als bedoeld in de Algemene Verordening
 •    
 • Gegevensbescherming (‘AVG’). FirstDrives wordt hierbij zowel gekwalificeerd als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ als ‘verwerker’ in de zin van de AVG.
 •    
 • Indien FirstDrives persoonsgegevens verwerkt, zal zij zulks doen in overeenstemming met het bepaalde in de AVG, alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving en het
 •    
 • Privacy Statement en Cookiebeleid van FirstDrives, welk beleid geraadpleegd kan worden op managementdrives.com/juridisch.
 •    
 • FirstDrives neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van betrokkenen te beschermen tegen, onder andere, verlies, diefstal of wijziging en legt deze verplichting tevens op aan derden, zoals haar sub-verwerkers.
 •    
 • Als FirstDrives wordt gekwalificeerd als verwerker in de zin van de AVG zal zij met de verwerkingsverantwoordelijke een verwerkersovereenkomst sluiten. De standaard verwerkersovereenkomst die zij hiervoor hanteert is te vinden via de partner portal op www.managementdrives.com.
 •    
 • Indien de Wederpartij in het kader van een overeenkomst met FirstDrives wordt gekwalificeerd als verwerkingsverantwoordelijke is de Wederpartij verplicht zich te houden aan de AVG, alle overige van toepassing zijnde wet- en regelgeving en het Privacy Statement en Cookiebeleid.
 •    
 • Indien een overeenkomst tussen FirstDrives en een verwerkingsverantwoordelijke (wordt) (beë)eindigt, neemt FirstDrives de rol van verwerkingsverantwoordelijke over. FirstDrives zal de persoonsgegevens bewaren en zal technische- en organisatorische maatregelen nemen om deze persoonsgegevens te beschermen.

Artikel 8: Intellectueel eigendom

     
 • Alle auteurs-, octrooi-, handelsnaam-, merk- en andere intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de producten en/of voortbrengselen van de geest van de FirstDrives Groep, welke berusten op, onder andere, documentatie, (updates van) het FirstDrives systeem met bijbehorende applicaties en de door de FirstDrives Groep ontwikkelde diensten die door FirstDrives worden uitgebracht en/of ter beschikking worden gesteld aan de Wederpartij, berusten te allen tijden bij FirstDrives.
 •    
 • Het is Wederpartij uitdrukkelijk verboden deze producten en/of voortbrengselen al dan niet aan of met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken, te openbaren, toegang te bieden of te exploiteren, zonder de uitdrukkelijke toestemming van FirstDrives of te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor FirstDrives een gebruiksrecht heeft verleend.
 •    
 • Door FirstDrives aan Wederpartij verleende gebruiksrechten voor enige bovengenoemde intellectuele eigendomsrechten hebben slechts werking nadat betaling door Wederpartij heeft plaatsgevonden en hij aan de overige op hem rustende verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

     
 • FirstDrives is niet aansprakelijk jegens Wederpartij en de personen die krachtens enige rechtsverhouding tot Wederpartij de overeenkomst uitvoeren of bij die uitvoering betrokken zijn voor enig verlies of schade van winsten, inkomsten, gebruik of contracten of voor enige indirecte, speciale of gevolgschade.
 •    
 • Behoudens het geval van opzet en/of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van FirstDrives voor directe schade krachtens of in verband met deze Overeenkomst te allen tijde beperkt tot €50.000,-, ongeacht of deze aansprakelijkheid voortvloeit uit een overeenkomst (inclusief enige vorm van schadevergoeding), vrijwaring, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins.
 •    
 • Wederpartij vrijwaart FirstDrives tegen elke actie van derden jegens FirstDrives voor zover die actie het gevolg is van een handelen of nalaten van Wederpartij en/of de personen die krachtens enige rechtsverhouding tot Wederpartij de overeenkomst uitvoert of bij die uitvoering betrokken zijn, tenzij het handelen of de nalatigheid het gevolg is van het niet tijdig dan wel niet behoorlijk nakomen van contractuele verplichtingen van FirstDrives.
 •    
 • Wederpartij kan enkel aanspraak maken op de vergoeding van de schade wanneer hij FirstDrives in gebreke heeft gesteld en FirstDrives niet binnen de gestelde redelijke termijn is overgegaan tot nakoming c.q. opheffing van de onrechtmatige situatie. De verplichting tot ingebrekestelling vervalt indien nakoming of herstel blijvend onmogelijk is.

Artikel 10: Overmacht

     
 • In geval van overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Een overmachtssituatie bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van partijen en/of door omstandigheden aan de kant van FirstDrives.
 •    
 • Indien de overmachtstoestand langer dan zestig (60) dagen duurt, zullen beide partijen gerechtigd zijn de overeenkomst schriftelijk voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan te ontbinden, zonder over en weer tot enige vorm van schadevergoeding te zijn gehouden.
 •    
 • Indien FirstDrives bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 11: Wijziging

     
 • FirstDrives behoudt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden te wijzigen. Op het moment van wijziging is het nieuwe beleid automatisch van kracht en vervangt het de vorige versie. Aangezien wijzigingen doorgevoerd kunnen worden, adviseert FirstDrives alle partijen die in aanraking komen met (de producten en/of diensten van) FirstDrives deze Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken. Deze Algemene Voorwaarden zijn het laatst gewijzigd in December 2019.

Artikel 12: Geschillen

     
 • Op de rechtsverhouding tussen FirstDrives en de Wederpartij is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van FirstDrives.
 •    
 • Indien aan een Wederpartij een vertaling van deze Algemene Voorwaarden is toegezonden, is de Nederlandse tekst doorslaggevend.

II – SPECIAAL GEDEELTE – OPLEIDINGEN, CURSUSSEN EN/OF TRAININGEN

Op de overeenkomst tussen FirstDrives en Wederpartij tot het verzorgen van opleidingen, cursussen of trainingen is naast de artikelen 1 tot en met 12 van het Algemene Gedeelte ook artikel 13 van dit Speciale Gedeelte II van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 13: Uitvoering van de werkzaamheden

     
 • FirstDrives is gerechtigd een door haar verzorgde opleiding, cursus of training te combineren met één of meer andere opleidingen, cursussen of trainingen dan wel om deze op een latere datum of tijdstip te laten plaatsen indien FirstDrives van oordeel is dat het aantal aanmeldingen door Wederpartij daartoe aanleiding geeft.
 •    
 • FirstDrives is gerechtigd de geplande data voor een opleiding, cursus of training tot veertien (14) dagen vóór de desbetreffende datum te wijzigen op voorwaarde dat zij Wederpartij hierover tijdig zal informeren.
 •    
 • Indien Wederpartij dan wel een medewerker van Wederpartij de opleidings- of trainingsdag annuleert, zal de vergoeding van de kosten als volgt geschieden:
      
  • Bij een annulering van meer dan dertig (30) dagen vóór de aanvang van de opleidings- of trainingsdag worden administratiekosten in rekening gebracht ex. €125,-;
  •    
  • Bij een annulering binnen dertig (30) dagen vóór de aanvang van de opleidings- of trainingsdag wordt 50% van de kosten voor de opleiding, cursus of training in rekening gebracht;
  •    
  • Bij annulering binnen vijf (5) dagen vóór de aanvang van de opleidings- of trainingsdag wordt 80% van de kosten voor de opleiding, cursus of training in rekening gebracht;
  •    
  • Bij annulering binnen 24 uur vóór de aanvang van de opleidings- of trainingsdag, na aanvang van de opleiding, cursus of training of bij het niet verschijnen zonder afmelding worden de volledige kosten van de opleidings- of trainingsdag in rekening gebracht.
  •    
  • In afwijking van het bepaalde in het derde lid dient Wederpartij bij annulering van een op maat gemaakte opleiding voor Wederpartij de redelijke kosten voor de ontwikkeling van de opleiding aan FirstDrives te betalen.

III – SPECIAAL GEDEELTE – AFNAME PRODUCTEN

Op de overeenkomst tussen FirstDrives en Wederpartij tot de aanschaf van surveys en/of profielboeken, hierna tezamen: de ‘Producten’, zijn naast de artikelen 1 tot en met 12 van het Algemene Gedeelte ook de artikelen 14 en 15 van dit Speciale Gedeelte III van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 14: Afname van Producten

     
 • De surveys en profielboeken kunnen door de Wederpartij bij FirstDrives worden aangeschaft tegen door FirstDrives gestelde prijzen en betalingscondities.
 •    
 • De surveys worden na betaling binnen vijf (5) werkdagen na aanvraag (online) beschikbaar gesteld aan Wederpartij.
 •    
 • De profielboeken worden na betaling zo snel als redelijkerwijs mogelijk, doch binnen zeven (7) werkdagen verzonden naar het opgegeven adres van de Wederpartij.
 •    
 • Het risico van beschadigingen en/of vermissing van het profielboek tot aan de levering aan Wederpartij berust bij Wederpartij. FirstDrives is niet aansprakelijk voor de schade die hieruit voortvloeit.

Artikel 15: Herroepingsrecht profielboeken

     
 • Indien de Wederpartij een consument is, heeft de Wederpartij het recht om de koopovereenkomst van de profielboeken zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen na ontvangst van het product.
 •    
 • Tijdens de bedenktijd zal de Wederpartij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien Wederpartij van het herroepingsrecht gebruik wenst te maken, zal hij het product met alle geleverde toebehoren verpakken en aan FirstDrives retourneren.
 •    
 • De kosten voor het retourneren komen voor rekening van Wederpartij.
 •    
 • Indien het product in originele staat, zonder beschadigingen is ontvangen door FirstDrives, wordt het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch binnen dertig (30) dagen na ontvangst door FirstDrives aan Wederpartij terugbetaald.